Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• Opdrachtnemer: “pixalpaving”. pixalpaving is een handelsnaam van HBT Groep B.V. en is gevestigd te Ligusterbaan 1 – 2.08, NL-2908 LW Capelle aan den IJssel. Inschrijfnummer van HBT Groep B.V. bij de Kamer van Koophandel: 65883136;
• Opdrachtgever:de wederpartij van“pixalpaving”;
• Partij of partijen: opdrachtnemer dan wel opdrachtgever individueel, dan wel gezamenlijk;
2. Schriftelijk: hiermee wordt bedoeld alle berichten die zijn verzonden per brief, fax, e-mail of elk ander elektronisch communicatiemiddel.
3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van pixalpaving.

Artikel 2 Algemeen
1. Door aangaan van een overeenkomst met pixalpaving, zoals door een bestelling te plaatsen via onze website, via telefoon, in persoon of via een andere website, app of via welke andere manier ook, komt een overeenkomst tot stand voor het bestellen, bezorgen en/of afhalen van een product te leveren door pixalpaving en/of het voor het verlenen van een of andere dienst aan opdrachtgever. Daarbij verklaart opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Dat kan, doordat de voorwaarden zijn toegevoegd aan een eerder aan hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld of hij deze heeft kunnen inzien via de website, dan wel hem is aangeboden de voorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig te vinden.
2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, zullen partijen in overleg treden om te komen tot een vervangende bepaling, en zal voor wat tussen partijen rechtens geldt, zo nauw mogelijk worden aangesloten bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Als een bepaling van deze voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enige wijze niet consistent is met het bepaalde in een door pixalpaving gedane aanbieding of een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan is het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst van toepassing, boven het bepaalde in deze voorwaarden.
6. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van pixalpaving en van derden die door pixalpaving bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden of die voor of namens pixalpaving werkzaamheden verrichten.
7. Pixalpaving verwerkt persoonsgegevens voor, bij en na het sluiten van een overeenkomst dan wel het aangaan van een zakelijke relatie op een zo zorgvuldig mogelijke wijze. In de privacyverklaring van pixalpaving staat hoe met persoonsgegevens wordt omgaan. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van pixalpaving en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deze privacyverklaring kan los van deze algemene voorwaarden worden gewijzigd.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
1. Pixalpaving brengt een aanbod/offerte schriftelijk elektronisch dan wel mondeling uit.
2. De door pixalpaving gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pixalpaving is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Bij aanbiedingen en offertes zijn de prijzen exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht pixalpavingniettothet verrichtenvaneengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Bij afname van een dienst en/of product van pixalpaving via haar website en/of een webshop zal het gehele bedrag van te voren door opdrachtgever via de op de website en/of webshop te noemen betalingsmogelijkheden voldaan dienen te zijn, voordat de opdracht in behandeling en/of productie wordt genomen en/of leveringen verricht worden door opdrachtnemer.
7. Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal opdrachtnemer dit ter goedkeuring van tevoren aan opdrachtgever voorleggen.
8. De door pixalpaving in aanbiedingen en/ of offertes vermelde prijzen dan wel de met opdrachtgever overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op de inkoopprijzen en op andere kostenfactoren zoals bekend bij pixalpaving bij opstellen van de aanbieding en/of offerte. Wanneer één van de prijsbestanddelen na het uitbrengen van de aanbieding en/of offerte, dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan vijf procent (5%), is pixalpaving gerechtigd de door haar aangeboden dan wel de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Voorgaande is met name van toepassing voor prijsopgaven door pixalpaving aan opdrachtgever, waarbij vooruit voor een jaar de prijs wordt aangegeven. Deze prijsopgave is dan aan te merken als indicatief, bij gelijkblijvendeomstandigheden.Prijsbestanddelen zoals hiervoor genoemd kunnen onder meer (dus niet uitputtend) zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin pixalpaving de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor pixalpaving voorzienbaar was.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht.
4. Bij verstrekken van gegevens in welke vorm dan ook, waaronder ook verstaan wordt foto’s of afbeeldingen van (beeltenissen van) personen, door de opdrachtgever, dient opdrachtgever ervoor in te staan, dat deze gebruikt mogen worden voor de doeleinden waarvoor deze aan opdrachtnemer zijn verstrekt.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is, of menen dat inbreuk gedaan wordt op door hen geclaimde rechten (waaronder portretrechten, dan wel privacy aspecten in de breedste zin des woord).
6. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

Artikel 5 Wijziging / opzegging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pixalpaving zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal pixalpaving de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal pixalpaving daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.
5. Indien uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht een overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie vier weken heeft geduurd.
6. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7. Reeds gemaakte kosten voorafgaand aan wijziging en/of opzegging, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
8. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd. Pixalpaving heeft daarbij het recht om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever en heeft daarbij het recht deze te verrekenen met het reeds door opdrachtgever betaalde.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen pixalpaving en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft v01-01.2022 een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling van via de website bestelde producten, zal via de betaalapplicatie op de website dienen plaats te vinden. Indien er sprake is van een door pixalpaving te zenden factuur dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door pixalpaving.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever ter herinnering van zijn betalingsverplichting éénmaal manen tot betalen, met een betalingstermijn van zeven dagen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om de betaling binnen de termijn van 14 dagen te voldoen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is, indien ook na aanmaning niet tijdig wordt betaald, dan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door pixalpaving om zijn declaraties te laten voldoen, komen voor de rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
• misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
• fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
• gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
• fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
• fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
2. Getoonde lay-out geeft slechts een impressie van het te leveren product. Enige afwijkingen in positionering, letterdikte, figuurgroottes, kleurstelling et cetera, is inherent aan het productieproces.Voor afwijkingen ten opzichte van de opdracht, die binnen de, naar het oordeel van pixalpaving, marges van een normale uitvoering van de werkzaamheden vallen, aanvaardt pixalpaving geen aansprakelijkheid.
3. Printbestrating van pixalpaving zijn bedoeld om in plaveisel of toplagen van afgewerkte vloeren te worden opgenomen of om te plaatsen in grasvelden en onverharde wegen en paden. Printbestrating van pixalpaving is bestand tegen normale verkeersbelasting door overrijdende voertuigen welke zijn voorzien van luchtbanden en tegen intensief normaal gebruik door voetgangers.
4. Schade ten gevolge van uitwendige invloeden, behalve uitwendige invloeden door normaal gebruik waaronder normale weersinvloeden, is van garantie uitgesloten.
5. Schade ten gevolge van stoten, puntbelasting en beschadiging ten gevolge van snijdende, schurende/slijpende en schuivende belasting alsmede temperaturen boven 80°C zijn van garantie uitgesloten.
6. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de opdracht door pixalpaving is aangenomen en gefactureerd.
7. Pixalpaving is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. Elke aansprakelijkheid van pixalpaving vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop pixalpaving de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en privacy
1. Alle door pixalpaving geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van pixalpaving totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (waaronder volledige betaling) uit alle met pixalpaving gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de door opdrachtnemer geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Al het intellectueel eigendom betreffende vormgeving en opmaak ligt bij pixalpaving. Pixalpaving heeft het recht om in haar uitingen (zoals haar website en/of andere communicatie middelen) gebruik te maken van het logo of andere door opdrachtgever in het kader van de opdracht geleverde uitingen (zoals foto’s of andere soorten van te printen materiaal) van opdrachtgever. Pixalpaving is gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtgever samples van geleverde producten te tonen, af te beelden of te exposeren.
4. Pixalpaving is gerechtigd om de lay-out voor een te printen product, te leveren aan derden, voor zo ver noodzakelijk voor het vervaardigen van het door pixalpaving te leveren product aan opdrachtgever.
5. Opdrachtgever staat ervoor in, dat door de opdrachtgever aan pixalpaving geleverde lay-out van te printen producten vrijelijk door pixalpaving gebruikt mag worden. Hieronder wordt tevens verstaan, dat opdrachtgever ervoor in staat, dat alle rechten van derden ten aanzien van vermelding, afbeelding of op welke manier dan ook mogelijk inbreuk makend op de privacy van deze derden, door opdrachtgever afgedekt zijn. Opdrachtgever vrijwaart pixalpaving voor welke vorm van aanspraak of claim dan ook, door deze derden gedaan op pixalpaving.
6. Op elke door pixalpaving geleverd product kan het logo van pixalpaving komen te staan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Pixalpaving is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Pixalpaving is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van pixalpaving op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien pixalpaving de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11 Levering
1. De levertijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken. Goederen zullen geleverd worden op het door opdrachtgever opgegeven adres. Alle bestellingen worden geleverd door een representatieve bezorger, dan wel bezorgdienst.
2. Bij levering door pixalpaving of de door pixalpaving ingeschakelde bezorgdienst, zullen we ons uiterste best doen om de bestelling tijdig te leveren. Indien de goederen niet op de door ons aangegeven (leverings-)dag worden geleverd, neem dan alsjeblieft contact op met ons. Pixalpaving sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot niet tijdige leveringen of leveringen die later dan gemeld worden verricht. Pixalpaving is niet aansprakelijk voor welk geleden verlies of ontstane schade door te late bestellingen dan ook.
3. Wanneer een bestelling niet tijdig of niet op de afgesproken (leverings-)dag arriveert zullen de leveringskosten niet worden terugbetaald door pixalpaving als de kosten reeds zijn gemaakt.
4. Op het moment dat een bestelling wordt overhandigd worden alle risico’s van goederen en/ of diensten overgedragen op de ontvanger van de bestelling.
5. Indien opdrachtgever niet in staat is om de bestelling te ontvangen, zijn we niet in staat om deze te leveren op de aangegeven (leverings-)dag. Indien dit ligt aan het ontbreken van duidelijke instructies en/of een machtiging van de kant van opdrachtgever, zullen de bestelde goederen als geleverd beschouwd worden en zullen alle risico’s met betrekking tot deze goederen naar opdrachtgever overgedragen worden. Alle kosten, zoals opslag- en/of verzekeringskosten, die pixalpaving moet maken met betrekking tot het verzuim van opdrachtgever om de goederen tijdig te ontvangen dienen door opdrachtgever volledig te worden vergoed aan pixalpaving.
6. Opdrachtgever dient de nodige voorbereidingen te treffen om voor een gemakkelijke en veilige levering van de goederen te zorgen. Pixalpaving sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot opgelopen schade en/of kosten aan de bestelde goederen wanneer dit het gevolg is van nalatigheid aan de kant van opdrachtgever om toegang te verschaffen en/of voldoende voorbereidingen te treffen voor de levering.
7. Pixalpaving streeft ernaar om:
• de bestelling af te leveren op het opgegeven adres;
• op de aangegeven (leverings-)dag;
• opdrachtgever te informeren wanneer er verwacht wordt dat de bestelling niet binnen de aangegeven (leverings-)dag wordt geleverd of op het opgegeven adres niet geleverd kan worden.
8. Pixalpaving sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot verlies, kosten, schade, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, heffingen en uitgaves als gevolg van (te) late leveringen, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten.
9. Als het pixalpaving niet lukt om in het (vestigings-) gebied van opdrachtgever om welke reden dan ook, vanwege omstandigheden die buiten de invloedsferen van pixalpaving liggen (bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen), te leveren en/of diensten te verrichten, zal pixalpaving contact met opdrachtgever opnemen en zal pixalpaving indien gewenst op een in overleg met opdrachtgever af te spreken ander adres kunnen leveren, waarbij eventuele extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen.
10. Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch pixalpaving een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 12 Geschillen
1. Op alle geschillen met pixalpaving is Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van pixalpaving een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van pixalpaving, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.